Saturn

Nom: Saturn

Radi: 58.232 Km

Edat: 4,503E9 anys

Distància del sol: 1,434E9 Km

Massa: 5,683E26 Kg

Població: No hi ha vida humana

Satèl·lit: No en té.

 

Imatge extreta de: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Saturn_from_Hubble.jpg